Regulament Campanie Cadouri Pentru Orice Ocazie

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei “Cadouri pentru orice ocazie” („Campania”) este SC ALFA 98 S.R.L., cu sediul social în comuna Bucuresti, Strada  Calea 13 Septembrie 128 A, Bloc P 44, Scara A, Etaj 7, Ap. 32, Sector 5, înregistrată la registrul comerțului sub nr J40/11236/1998, CUI 11185869, atribut fiscal RO, cont bancar RO85 RZBR 0000 0600 0066 3798 deschis la RAIFFEISEN BANK sucursala Sebastian (denumită în cele ce urmează “Organizator”), reprezentată legal de Domnul Bogdan Iliescu, în calitate de administrator.

Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator. Prin completarea formularului corespunzător campaniei, sunteți de acord să respectați și să fiți obligat în mod legal de termenii și condițiile stipulate în acest Regulament și a dispozițiilor Termenilor și Condițiilor generale  și care vor lua forma unui contract între dvs. și Organizator (denumit în continuare “Contractul”).

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 și a legislației în vigoare aplicabile.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Această Campanie se desfășoară pe platforma online www.alfadrink.ro. Platforma online este operată de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se desfășoară în perioada 25.03.2022 – 25.05.2022.

SECȚIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică majoră care achiziționează de pe site-ul www.alfadrink.ro bauturi alcoolice din brand-urile Cardhu, Singleton, Talisker, Johnnie Walker, J&B Rare, Captain Morgan, Tanqueray, Gordons, Baileys si Sheridan's. Produsele participante în Campanie  pot fi consultate in Anexa 1 a acestui regulament.

Fiecare Participant răspunde integral pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor pe care le pune la dispoziția Organizatorului și acceptă în mod expres faptul că Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru orice prejudiciu direct sau indirect în legătură cu completarea eronată sau cu rea-voință a formularului și/sau cu punerea la dispoziția Organizatorului a informațiilor pe care acesta le solicită în legătură cu prezenta campanie.

În cazul în care Organizatorul descoperă sau ia la cunoștință prin orice metodă faptul că Participantul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la prezenta campanie, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina Participantul din Campanie și/sau de a revoca premiul acordat), precum și de a apela la orice remediu legal care îi este pus la dispoziție de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA 6. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Campania constă în posibilitatea acordată Participanților care achiziționează bauturi alcoolice în perioada de desfășurare a Campaniei (“Condițiile de Eligibilitate”) de pe platforma www.alfadrink.ro de a participa la o tragere la sorți în urma căreia Participanții extrași pot câștiga anumite premii descrise mai jos.

Un Participant dobândește dreptul de a intra în tragerea la sorți în urma unei achiziții realizate conform Condițiilor de Eligibilitate și sub rezerva nereturnării produselor astfel achiziționate în perioada 25.03.2022 – 25.05.2022. Pentru a evita orice dubiu, dacă un Participant plasează o cerere de retur sau returnează o parte sau toate produsele achiziționate (în urma unei achiziții care îndeplinește Condițiile de Eligibilitate) în ceea ce privește respectiva achiziție, Participantul va fi exclus de la tragerea la sorți.

În urma unei achiziții care îndeplinește Condițiile de Eligibilitate, Participantul va deveni eligibil pentru tragerea la sorți urmând a fi identificat cu numărul facturii emise de Organizator în ceea ce privește respectiva achiziție. Un Participant poate realiza mai multe achiziții distincte care îndeplinesc Condițiile de Eligibilitate urmând a-i fi alocat câte un număr unic cu care va participa la tragerea la sorți, și anume numărul facturii corespunzătoare unei achiziții relevante.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 28.05.2022 și se va realiza prin extragerea aleatorie de către Organizator a 6 numere de facturi considerate a fi eligibile în conformitate cu acest Regulament. În plus, după  extragerea celor 6 numere, se va mai realiza o extragere suplimentară pentru a asigura un număr de câștigători de rezervă în cazul în care cei extrași din prima tranșă sunt descalificați sau nu pot fi contactați pentru a intra în posesia premiilor. Prin urmare, se vor extrage 2 numere de facturi pentru a asigura rezerva pentru marele premiu și câte 1 numere de facturi pentru ambele categorii în ceea ce privește celelalte premii.

Numărul fiecărei facturi eligibile va fi introdus într-un software care permite extragerea aleatorie (fără posibilitatea Organizatorului de a introduce parametri care să determine anumite numere să fie extrase). În urma acestei extrageri realizate în data de 30.04.2022, Organizatorul va publica pe site lista câștigătorilor și premiul aferent fiecărui Participant al cărui număr de factură a fost extras. Organizatorul nu va publica numele și nici alte elemente care permit identificarea Participanților de către un terț. Prin urmare, Organizatorul va publica numerele facturilor extrase și premiu corespondent.

În cel mai scurt timp după extragere, Organizatorul va contacta fiecare Participant care este câștigător pentru a-l informa cu privire la premiul câștigat și pentru a stabili detaliile în care Participantul va intra în posesia premiului obținut. Datele de contact ale Participantului câștigător sunt cele furnizate de Participant Organizatorului la data plasării comenzii eligibile, iar orice modificare a acestor date de contact sau caracter eronat cu privire la acestea pot conduce la imposibilitatea Participantului câștigător de a primi premiul. Organizatorul nu își asumă vreo responsabilitate cu privire la caracterul corect și deplin al datelor de contact furnizate de Participant și nici cu privire la imposibilitatea de a pune la dispoziția Participantului câștigător premiul aferent.

În cazul în care Participantul, direct sau indirect prin alte persoane încearcă să eludeze aceste termenii și condițiile acestui, Organizatorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Participantului la campanie și de a nu mai acorda premiul câștigat în urma tragerii la sorți.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Valoarea totală a premiilor care vor fi oferite în această Campanie este de 7000 lei (fără TVA).

Premiile care vor fi oferite în urma tragerii la sorți sunt:    

        2  premii constând în Voucher cumparaturi in valoare de 500 Lei TVA inclus pe platforma www.alfadrink.ro . Cu acest voucher se pot achizitiona exclusiv produsele care fac obiectul acestei campanii. Voucher-ul consta intr-un cod de reducere in valoare de 500 de lei. Acesta nu se fractioneaza in mai  multe comenzi si nu se acorda rest. 

        3 premii constând în Abonamente la Nostalgia din iunie 2022 - Acces General Abonament 3 zile. Evenimentul va avea loc in Bucuresti, in Parcul Kiseleff in data de 24,25,26 iunie 2022

        1 telefon mobil Samsung Galaxy Z Flip3, 8GB RAM, 256GB, 5G, PHANTOM BLACK

SECȚIUNEA 8. TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate de Organizator prin intermediul prezentei Campanii (și anume contravaloarea stabilită în acest Regulament a fiecărui premiu) în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV Impozitul pe venit. Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a Participantului. Participanților la această Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de serviciile de curierat în cazul solicitării scrise a unei copii a Regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Secțiunea I de mai sus, cheltuieli legate de accesul la internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator).

SECȚUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației din România pe site-ul www.alfadrink.ro accesând link-ul: regulament-campanie-ppd  pe toată perioada desfășurării Campaniei.

SECȚIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se obligă să respecte prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679, Legii nr 190 / 2018, respectiv a oricărei legi aplicabile în România privind protecția datelor cu caracter personal stocate și/sau prelucrate de Organizator pe perioada de un an calendaristic de la data finalizării Campaniei. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Participanții la Campanie, beneficiază de toate drepturile prevăzute de  Regulamentul (UE) 2016/679 și de Legea 190 / 2018 privind protecția datelor personale stocate pe durata campaniei, precum:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de catre Organizator;
 • dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc:
 • dreptul de a solicita Organizatorului stergerea datelor cu caracter personal care ii privesc atunci când acestea nu mai sunt necesare in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei;
 • dreptul de a solicita Organizatorului restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care ii privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, inclusiv celor efectuate in scopuri de marketing; având in vedere faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor sunt necesare pentru validarea inscrierii in Campanie a acestora, Organizatorul nu va putea asigura participarea la Campanie a participantilor care isi exercita dreptul la opozitie, acestia urmând a fi descalificat din Campanie.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, precum si pentru adresarea oricarei intrebari, comentariu sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, participantii se pot adresa responsabilului cu protectia datelor al Organizatorului, la adresa de posta electronica:office@alfadrink.ro sau în scris, prin scrisoare recomandată cu conținut declarat la adresa Organizatorului menționată în secțiunea 1.

În măsura în care Participanții doresc să înainteze o plângere cu privire la prelucrările efectuate de către Organizator a datelor cu caracter personal, Participanții se pot adresa atât Organizatorului cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

SECȚIUNEA 11. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor trimise de Participant.

Participarea la această Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament și a Contractului.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își va asuma răspunderea:

 • cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă sau a rețelelor de internet
 • în cazul în care sunt furnizate informații false sau eronate
 • pentru eventualele disfuncționalități în derularea promoției ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea
 • pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanților în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie
 • pentru erori cauzate de folosirea incorectă  a computerului personal sau a telefonului în timpul cât aceștia accesează pagina de Campanie
 • în cazul folosirii cu rea-voință a tehnologiei și a site-ului www.alfadrink.ro de către Participanți în scopul de a manipula Campania.
 • pentru erori cauzate de folosirea unor tehnologii incompatibile cu mediul digital în care se desfășoară campania.

Organizatorul nu este răspunzător pentru mesajele comunicate de către Participanți în alte medii de comunicare (exemplu, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, blog-uri, alte site-uri web, etc.) ori pentru consecințele care decurg din această acțiune. Participantul este responsabil pentru diseminarea acestor mesaje cu privire la campanie, Organizator sau angajații și colaboratorii Organizatorului și în acest sens, Organizatorul își rezervă de a acționa în instanță Participantul pentru orice daune directe sau indirecte (inclusiv prejudicii de imagine, reputație, etc.) cauzate de Participant din culpă sau cu intenție. Participantul va despăgubi Organizatorul privind orice costuri, pierderi, cheltuieli sau daune suferite de Organizator ca urmare a nerespectării de către Participant a prezentului Regulament și/sau Contract.

Angajații Organizatorului și rudele până la gradul IV inclusiv al acestora nu pot participa la Campanie. În cazul în care aceștia participă și sunt extrași la tragerea la sorți, respectiva extragere va fi anulată și tragerea la sorți pentru premiul respectiv va fi reluată.

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înainte de termenul stabilit in SECȚIUNEA 4, oricând în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 13. DISPOZIȚII GENERALE. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Acest Contract (așa cum acesta poate fi modificat unilateral de către Organizator prin modificarea Regulamentului și/sau a Termenilor și Condițiilor) reprezintă întreaga înțelegere și înlocuiește toate înțelegerile prealabile scrise sau verbale dintre dvs. și Organizator.

În conformitate cu articolul 1203 din Codul Civil Român, dvs. confirmați în mod expres faptul că acceptați să fiți obligat de toate clauzele/ paragrafele neuzuale stipulate în acest Contract, pe care le-ați citit cu atenție, v-ați luat timpul necesar pentru a le înțelege și a le revizui și în legătură cu care ați avut suficient timp pentru a angaja servicii juridice de asistență.

Dacă orice prevedere din acest Contract este interzisă de lege sau stabilită de o instanță de judecată ca fiind nelegală, nulă sau care nu poate fi pusă în executare, acea prevedere va fi, în măsura necesară, separată de restul acestui Contract și va fi considerată a fi nescrisă în măsura posibilă fără a afecta celelalte prevederi din acest Contract și nu va afecta în nicio circumstanță validitatea sau posibilitatea punerii în executare a acestui Contract.

Nicio întârziere, neglijență sau amânare din partea oricărei părți la acest Contract în punerea în executare împotriva celeilalte părți oricărui termen sau condiție din acest Contract nu va fi considerată a fi o renunțare și nici nu va afecta în niciun fel orice drept conferit de acest Contract respective părți. Niciun drept, prerogativă sau remediu conferit de acest Contract sau rezervat pentru oricare parte nu este exclusivă în raport de orice alte drepturi, prerogative sau remedii aflate la dispoziția acelei părți.

Nu puteți să cesionați sau să transferați niciun drept sau obligație în baza acestui Contract fără acordul nostru prealabil scris. Noi putem cesiona sau transfera drepturile și obligațiile noastre în baza acestui Contract către orice terț fără consimțământul dvs. scris și prealabil, dar vă vom notifica de îndată cu privire la o astfel de cesiune sau transfer.

Acest Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legislația din România. Orice litigii care se nasc din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate în mod amiabil. Orice litigiu izvorând din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv cu privire la încheierea, anularea, interpretarea, executarea sau încetarea sa va fi soluționat de instanța competentă de la sediul nostru social din județul Ilfov, România. 

Anexa 1 Produsele participante in campanie:

Cardhu 12 ani 0.7L, Singleton 12 ani 0.7L, Talisker 10 ani 0.7L, Johnnie Walker Red Label 0.7L, Johnnie Walker Red Label 1L, Captain Morgan Spced Gold 0.7L, Captain Morgan Spiced Gold 1L, Tanqueray Dry Gin 0.7L, Tanqueray Dry Gin 1L, Gordons Dry Gin 0.7L, Gordons Dry Gin 1L, Baileys Irish Cream 0.7L, Baileys Irish Cream 1L, Sheridans Cofee Liqueur 0.7L